Användarvillkor för Carsol Rental webbplats

Personuppgifter som Ni lämnar när Ni använder webbplatsen kommer att användas i enlighet med vår personuppgiftspolicy.
Denna webbplats använder sig utav sk ”cookies” mer information om vår behandling av cookies finner Ni i vår personuppgiftspolicy.
Alla varumärken, all upphovsrätt, rättigheter till databas och andra immateriella rättigheter till innehållet på denna webbplats (liksom webbplatsens struktur och layout) tillsammans med underliggande programvarukod ägs antingen direkt av oss eller av våra licensgivare. Utan vårt skriftliga medgivande får Ni varken helt eller delvis, även för eget bruk, kopiera, modifiera, ändra, publicera, sända, distribuera, sälja eller överföra något material på denna webbplats eller underliggande programvarukod. Innehållet på denna webbplats får dock laddas ner, skrivas ut eller kopieras för Ert personliga icke-kommersiella bruk.
Ni får använda webbplatsen endast i enlighet med villkoren och, under alla omständigheter, för lagliga och lämpliga ändamål, vilket innefattar att följa alla tillämpliga lagar, förordningar och handelsbruk eller annan sedvana inom Sverige eller annan jurisdiktion från vilken Ni tillträder webbplatsen.

I synnerhet samtycker Ni till att inte
 
på eller via denna webbplats lägga in, överföra eller sprida information som är eller kan vara skadlig, stötande, kränkande eller på annat sätt olaglig.
Använda webbplatsen på ett sätt som orsakar eller kan orsaka intrång i annans rätt.
Göra någon annan icke godkänd, falsk eller olaglig bokning.
Använda programvara, rutiner eller anordningar för att, elektroniskt eller manuellt, störa eller försöka störa driften eller funktionen hos webbplatsen såsom genom att ladda upp eller göra tillgängliga filer som innehåller korrupt data eller virus, på något sätt göra oläslig, ändra eller störa webbplatsens omedelbara framtoning eller underliggande programvarukod vidta någon åtgärd som orimligt eller oproportionerligt belastar webbplatsen eller relaterad infrastruktur obehörigt tillskansa eller försöka tillskansa Er tillträde till något av våra nätverk, på något sätt.
 
Med förbehåll för alla våra andra rättigheter (enligt lag eller i övrigt) förbehåller vi oss rätten att vid missbruk av webbplatsen eller vid brott mot dessa villkor:
 
annullera Era bokningar utan meddelande till Er
och/eller vägra Er tillträde till webbplatsen om vi anser att Ni har brutit mot något av villkoren
Vi kan när som helst utan förvarning ändra informationen, tjänsterna, produkterna och annat material på webbplatsen eller upphöra med webbplatsen.
Vi kan också när som helst ändra villkoren, och ändringarna träder i kraft omedelbart när de ändrade villkoren lagts upp på webbplatsen.
Ert fortsatta tillträde till eller Er fortsatta användning av webbplatsen skall därför anses utgöra Er accept av de ändrade Villkoren.
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser på Internet.
Vi stödjer inte nödvändigtvis sådana webbplatser och vi är inte ansvariga för information, material, produkter eller tjänster som återfinns på eller är tillgängliga genom dessa webbplatser. Ert tillträde till och Er användning av dessa webbplatser sker uteslutande på Er egen risk. 
Vi ansvarar inte under några omständigheter för någon direkt eller indirekt skada som härrör från tillträde till eller användning av webbplatsen eller information som återfinns på densamma, såsom utebliven vinst och liknande, vare sig skadan eller förlusten kunnat förutses av parterna eller ej, vare sig anspråket grundas på avtalsbrott eller utomobligatoriskt ansvar (inklusive vårdslöshet).
 
Villkoren exkluderar eller begränsar inte vårt ansvar för skador, dödsfall, produkt- eller personskada som orsakas av vår grova vårdslöshet.
I den största möjliga utsträckning som lagen tillåter friskriver vi oss från alla underförstådda garantier avseende de uppgifter, tjänster och material som webbplatsen innehåller. All sådan information, sådana tjänster och sådant material tillhandahålls "i befintligt skick" och "i mån av tillgång" utan garanti av något slag.
 
Carsol ger inte någon underförstådd eller uttrycklig garanti för att någon del av tjänsten kommer att tillhandahållas utan avbrott, vara felfri, fri från virus, tillhandahållas på rätt tidpunkt, vara säker, korrekt, tillförlitlig eller ha någon viss egenskap eller att innehållet på något sätt är säkert för nedladdning. Ni är införstådd med och godkänner att varken Carsol eller någon partner i webbplatsen och dess tjänster lämnar expertråd av något slag och om ni följer sådana råd eller förlitar Er på annan information sker detta uteslutande på Er egen risk och utan ansvar för oss av något slag.
Ni samtycker till att ersätta oss för, försvara oss från och hålla oss skadeslösa för allt ansvar, all förlust, alla anspråk och kostnader (inklusive skäliga ombudskostnader) som har samband med Ert brott mot villkoren.
Dessa villkor tillsammans med vår personuppgiftspolicy utgör Ert fullständiga avtal med oss avseende Er användning av webbplatsen. Andra skriftliga eller muntliga uttalanden (inklusive uttalanden i någon broschyr eller marknadsföringsmaterial som publicerats av oss) utgör inte del av avtalet.
 
Er användning av webbplatsen, allt från densamma nedladdat material och verkan av Villkoren skall regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt och Ni samtycker till att underkasta Er svenska domstolars icke-exklusiva jurisdiktion.

Kontaktuppgifter

Lucernavägen 10
593 50  VÄSTERVIK

+46 (0) 490 - 100 55
+46 (0) 73 - 834 58 32
+46 (0) 73 - 842 33 09

Portfolio

Administratör